Huisregels en aansprakelijkheid

Huisregels

Om veilig, verantwoord en plezierig paard en pony te rijden, hebben we op manege Achter'n Bos een aantal huisregels. Wij rekenen erop dat iedereen deze respecteert en opvolgt.

 • Iedereen moet zich in de accommodatie rustig gedragen. Paarden en pony's kunnen van veel dingen schrikken.
 • Tijdens de lessen en op andere tijden als ruiters of menners rijden, moet het rond en in de buurt van de rijbaan of rijbanen rustig zijn.
 • Behalve de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • In geval van een ongeval tijdens de les is het verboden zich zonder toestemming van de instructrice in de rijbak te begeven.
 • De rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden moeten altijd in acht worden genomen.
 • Ruiters mogen alleen op de binnenplaats of in de rijbak opstijgen.
 • Het is verboden op de binnenplaats te draven of te galopperen.
 • Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Roken is alleen toegestaan op de aangewezen locaties, het is verboden om te paard of op de bok te roken.
 • Iedereen wordt verzocht om de ruimtes op de manege schoon te houden.
 • Op meerdere plaatsen staan kruiwagens klaar. Gooi hierin de mest van de paarden. Zijn deze vol, leeg ze dan in de mest bak.
 • Parkeren dient te gebeuren op de parkeerplaats voor de grote hal. Alleen als een andere plaats wordt aangegeven mag daar worden geparkeerd.
 • Fietsen en brommers mogen alleen gestald worden in de fietsenstalling tegenover de grote kantine.
 • kinderen zijn van harte welkom maar ze mogen niet in de tractor/shovel loods en stro loods komen. Ook is het niet toegestaan dat ze op de hooibalen zitten die achter de manege staan. Instrueer u kinderen alstublieft goed zodat er geen ongelukken gebeuren. 
 • U hond mee nemen is op eigen risico, uitwerpselen s.v.p. zelf direct opruimen. 
 • wij willen iedereen nadrukkelijk verzoeken alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, zoals het eventueel sluiten van de deuren, niet bellen te paard en een Cap is verplicht.

Aansprakelijkheid

1. Het verblijf op en om het terrein van de ACHTER’N BOS Manege en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter.

2. De ACHTER’N BOS Manege is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de ACHTER’N BOS Manege, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de ACHTER’N BOS Manege door haar moet worden betracht.

3. De aansprakelijkheid van de ACHTER’N BOS Manege ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door de ACHTER’N BOS Manege in het kader van haar bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.

4. De ACHTER’N BOS Manege is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de ACHTER’N BOS Manege gegeven.

5. De aansprakelijkheid van de ACHTER’N BOS Manege is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door de ACHTER’N BOS Manege afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Op verzoek van de Ruiter wordt inzage verstrekt in de betreffende verzekeringspolis.

6. Voorts is de aansprakelijkheid van de ACHTER’N BOS Manege beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten in zin van de leden 2 en 3 van dit artikel. De ACHTER’N BOS Manege is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7. De ACHTER’N BOS Manege is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Ruiter en door hen meegebrachte derden.